گلوبال پتروتک کیش در سال 2008 موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شد. این شرکت همچنین توانسته است گواهی‌های ISO14001:2004 ، ISO/TS29001:2003 ، ISO9001:2000 (محیط زیست) و OHSAS18001:2007 (سلامت و ایمنی) را بگیرد. این دستاوردها نشان‌دهنده توجه ما به تضمین کیفیت، سلامت و ایمنی و مقررات زیست‌محیطی است. این تعهد، با مدارکی که نشان‌دهنده اصول و ساختارهای داخلی ما برای کنترل استانداردهای اخلاقی گلوبال پتروتک کیش و در راستای منافع کارفرمایان و بر اساس قانون است، اثبات می‌شود.

 

 

ISO14001:2004

این استاندارد الزاماتی را برای یک نظام مدیریت زیست‌محیطی مشخص می‌کند تا یک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را با در نظر گرفتن قوانین و سایر الزاماتی که سازمان تقبل کرده و هم چنین اطلاعات راجع به پیامدهای بارز زیست‌محیطی را توسعه و بهبود یابد.
کاربرد آن در خصوص جنبه‌های زیست‌محیطی شناسایی‌شده‌ایست که سازمان می‌تواند کنترل داشته باشد و بتوان انتظار داشت که بر آنها تاثیرگذار باشد. این استاندارد در مورد هر سازمانی که مایل به اعمال موارد ذیل باشد، قابل اجراست:
- برقراری یک نظام مدیریت زیست‌محیطی
- حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی
- خوداثباتی و خوداظهاری

OHSAS 18001:2007

ویژگی‌های سری ارزیابی OHSAS الزاماتی را برای یک نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تعیین نموده تا سازمان بتواند با کنترل ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، عملکرد خود را بهبود ببخشد. این استاندارد بیانگر معیارهای خاص عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نبوده و خصوصیات مشروح و مفصلی را برای طراحی یک نظام مدیریت ارائه نمی‌نماید.
مشخصات نظام OHSAS به شرح زیر است:
- حذف یا به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای کارکنان و سایر طرف‌های ذی‌نفع
- اجرا، نگهداری و بهبود مستمر نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
- اطمینان از سیاست‌های اتخاذشده در ارتباط با HSE

ISO9001:2000

این استاندارد الزامات یک نظام مدیریت کیفیت را در مواردی مشخص می‌کند که سازمان:
- به اثبات توانایی خود در ارائه مستمر محصولی که خواسته‌های مشتری و قوانین ذی‌ربط را برآورده می‌کند، نیاز دارد.
- قصد دارد از طریق به‌کارگیری موثر نظام شامل فرآیندهای برای بهبود مستمر نظام و تضمین انطباق با خواسته‌های مشتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات، رضایت مشتری را افزایش دهد.

 

ISO/TS29001:2007

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی مشخص می‌کند که سازمان به اثبات توانایی خود در ارائه محصول یا خدماتی که خواسته مشتری و الزامات مربوط به مقررات ذی‌ربط را برآورده می‌کند، نیاز دارد و قصد دارد از طریق به‌کارگیری موثر سیستم شامل فرایندهایی برای بهبود مداوم و تضمین انطباق با خواسته‌های مشتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات، رضایت مشتری را افزایش دهد.
این مشخصه فنی الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات مرتبط با محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعیین می‌کند.