چشم انداز:

یکی از بازیگران اصلی در توسعه میادین نفت و گاز

مأموریت:

  • سرمایه گذاری پایدار در توسعه حوزه های کسب و کارِ صنعت نفت و گاز

ارزشها:

  • توسعه پایدار
  • مسئولیت اجتماعی
  • حفاظت از محیط زیست
  • انصاف
  • رضایت ذینفعان