جلسه کمیته بحران شرکت گلوبال پتروتک کیش به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا جلسه کمیته بحران با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد در خصوص نحوه حضور پرسنل با محدودیت های جدید تصمیم گیری شد. در این جلسه به بررسی نقاط قوت و ضعف دورکاری پرسنل که پیش از این در شرکت اعمال می شد، با درنظر گرفتن پروتکل های بهداشتی و توجه به سلامت فردی و خانواده پرسنل پرداخته شد.

شایان ذکر است، حضور موثر کلیه مدیران ، در دسترس و پاسخگو بودن کامل پرسنل در منزل در صورت دورکاری و لزوم انجام به موقع فعالیت های شرکت با در نظر داشتن اهمیت امور جاری کشور از مصوبات این جلسه بود.