دوره آموزشی Rig Moving با همت منابع انسانی شرکت گلوبال پتروتک کیش نیمه دوم شهریورماه در تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در راستای توافقات به عمل آمده بین شرکت گلوبال پتروتک کیش و نفت فلات قاره، دوره آموزشی Rig Moving توسط

شرکت گلوبال پتروک کیش درهتل ال گلی شهر تبریز و با حضور 30 نفر از پرسنل معرفی شده نفت فلات قاره و زیر نظر شرکت رده بندی ایرانیان

به پایان رسید.