دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2015، 18 دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، این دوره که در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی همکاران از سیستم مدیریت کیفیت و همچنین آمادگی جهت برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی و مطابق با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت ارایه دهنده  گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت (رایورزان کیفیت – الایانس) برگزار شد و20 نفر از نمایندگان معرفی شده توسط مدیریتهای بخش های مختلف شرکت حضور داشتند.

شایان ذکر است، موضوعات مطرح شده در این دوره در رابطه با تشریح الزامات استاندارد ISO9001:2015 ، تفاوت های این استاندارد با ویرایش قبلی و ارتباط بندهای استاندارد با فرآیندهای سازمان بود.