یز امسال؛

معاینات ادواری کلیه کارکنان گروه گلوبال انجام شد

 

مدیریت شرکت گلوبال پتروتک کیش به منظور حفظ و صیانت از سلامت شغلی پرسنل و همچنین  اهمیت به  یک اصل قانونی در ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی اقدام به انجام معاینات ادواری از کلیه کارکنان خود نمود.

به گزارش روابط عمومی، با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت پرسنل، انجام آزمایشات ادواری و شناسایی زود هنگام بیماری‌های شغلی با فواصل زمانی معین (یکساله) انجام می گردد. هدف از برگزاری معاینات ادواری تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات پزشکی، انجام معاینات وتست‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی منطبق با جدول تنظیم شده و ثبت دقیق نتایج در پرونده معاینات، شناسایی به موقع بیماری های شغلی و مداخله موثر و ارجاع موارد مشکوک به بیماری‌ جهت تشخیص قطعی می باشد.

شایان ذکر است، معاینات پزشکی دوره ای دستاوردهایی را نیز از جمله آگاهی از اثرات منفی شرایط کاری بر سلامت شاغلین، تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی، درمان به موقع بیماریها با هزینه کمتر درمان برای کارفرما، پیشگیری از پیشرفت بیماریهای موجود، جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری،  توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار،  ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی و کاستن از میزان غیبت شاغلین و افزایش رضایت شغلی شاغلین را نیز به همراه نیز به همراه دارد.