دوره آموزشی تشریح الزامات ممیزی داخلی بر مبنای ISO19011:2018 چهارشنبه 25 دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مطابق با هماهنگی های قبلی با شرکت ارایه دهنده  گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت (رایورزان کیفیت – الایانس)، درراستای ارتقای سطح دانش و آگاهی همکاران از سیستم مدیریت کیفیت و همچنین آمادگی جهت ممیزی داخلی،  نمایندگان معرفی شده توسط مدیریتهای شرکت به تعداد  13 نفر در دوره آموزشی تشریح الزامات ممیزی داخلی بر مبنای ISO19011:2018 ، شرکت نمودند.

شایان ذکر است، در این جلسه مباحثی در رابطه با انواع ممیزی و فرآیند آن، اخلاق ممیزان و ارتباط بندهای استاندارد با فرآیندهای سازمان در زمان ممیزی مطرح شد.