به گزارش شانا، سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای کیفیت ISO٩٠٠١:٢٠٠٠ و (ISO/TS٢٩٠٠١:٢٠٠٣)، محیط زیست (ISO١٤٠٠١:٢٠٠٤) و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS١٨٠٠١: ٢٠٠٧) است.
گلوبال پتروتک کیش نخستین شرکت حفاری در کشور است که نسبت به استقرار هر سه سیستم مدیریتی به همراه استاندارد (ISO/TS٢٩٠٠١:٢٠٠٣) به‌صورت همزمان اقدام کرده و موفق به دریافت این چهار گواهینامه در یک زمان شده است.
مهندس ابوالقاسم امام موسوی، مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش در مراسم دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه گفت: دریافت این گواهینامه هدف نهایی و پایان راه نیست، بلکه آغاز قرار گرفتن در مسیری است که تعهد این شرکت را به الزام های زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت نشان می‌دهد.
وی افزود: گلوبال پتروتک کیش معتقد است رعایت استاندارها نه ‌تنها هزینه ‌بر و دست و پاگیر نیست، بلکه در درازمدت سهمی بسزا در کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور عملیاتی خواهند داشت.
گواهینامه‌ سیسستم مدیریت یکپارچه به منظور استقرار، حفظ و ارتقای سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی است و هر ساله ممیزی مراقبتی برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌ها و انطباق با استانداردهای یادشده برگزار می‌شود.
شرکت گلوبال پتروتک کیش با مالکیت سه دکل حفاری خشکی و دو دکل حفاری دریایی و دارا بودن چهار دکل حفاری دریایی در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت، بزرگ‌ترین شرکت حفاری خصوصی فعال در حوزه فرا ساحل ایران است.
منبع: شانا