ردیف جزئیات قرارداد مشتری نوع قرارداد وضعیت قرارداد
1 حفاری جهت ‌دار شرکت نفت فلات قاره تامین خدمات حفاری جهت‌دار تکمیل
2 توسعه حوزه سلمان در خلیج فارس شرکت پتروایران تامین دو دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
3 ایمن سازی چاه‌های نفت میدان رشادت سکوی R-7 شرکت نفت فلات قاره مهندسی هدایت عملیات، خرید مواد و تجهیزات تکمیل
4 توسعه میدان رشادت سکوی W4 شرکت نفت فلات قاره مهندسی و تامین تجهیزات و سرویس‌های حفاری تکمیل
5 توسعه میدان گلشن درخلیج فارس شرکت نفت و گاز پارس تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
6 توسعه میدان هنگام در خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
7 توسعه میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس شرکت نفت و گاز پارس تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
8 توسعه میدان کیش 3 در خلیج فارس شرکت مهندسی و توسعه صنعت نفت تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
9 توسعه میدان نوروز در خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
10 توسعه میدان فروزان در خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
11 توسعه میدان ابوذر در خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
12 توسعه میدان رشادت سکوی W0 شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
13 توسعه میدان سلمان در خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ تکمیل
14 توسعه میدان پارس جنوبی در خلیج فارس(فازC 14، B17، B18) شرکت نفت و گاز پارس تامین سه دستگاه حفاری جک‌آپ در دست انجام
15 توسعه میدان‌های نفتی خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ در دست انجام
16 توسعه میدان‌های نفتی خلیج فارس شرکت نفت فلات قاره تامین سه دستگاه حفاری جک‌آپ در دست انجام
17 پروژه اکتشاف شرکت اکتشاف و تولید تامین یک دستگاه حفاری جک‌آپ در دست انجام