ردیف جزئیات قرارداد مشتری نوع قرارداد وضعیت قرارداد
1 طرح پایدار غرب
حفر 4 چاه جدید و تعمیر و تغییر جهت 3 چاه دیگر، به علاوه تهیه 2 دستگاه حفاری خشکی، مهندسی، طراحی چاه، مدیریت، پشتیبانی و ساخت چاه
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی EPD تکمیل
2 طرح حفاری قم شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
(SQ10 & 11)
3 طرح حفاری ماله کوه شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه (MLK4)
4 طرح حفاری کنگان شرکت ملی حفاری تامین دو دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
(KNG 30&31)
5 طرح حفاری دالان شرکت ملی حفاری تامین دو دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
DL 7 & 12))
6 طرح حفاری دانان شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well No.7)
7 طرح تابناک شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
8 طرح پایدار شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well NO. 11)
9 طرح چشمه خوش شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well NO. 12)
10
پروژه قشم
شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
11 طرح بند کرخه
حفر دو حلقه چاه جدید
تعمیر و تکمیل یک چاه موجود
تامین یک دکل خشکی
شرکت مهندسی و توسعه نفت EPD تکمیل
12 توسعه میدان‌های مرکزی ایران شرکت نفت مناطق مرکزی تامین 4 دکل حفاری و خدمات مربوطه تکمیل
13 توسعه میدان آذر شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر EPD تکمیل
14 پروژه سعادت آباد شرکت نفت مناطق مرکزی EPD&EPC در دست انجام
15 پروژه زیلایی شرکت مناطق نفت خیز جنوب EPD&EPC دردست انجام
16 پروژه چلینگر و گرنگان شرکت مناطق نفت خیز جنوب EPD&EPC در دست انجام