ردیف جزئیات قرارداد مشتری نوع قرارداد وضعیت قرارداد
1 طرح پایدار غرب
حفر 4 چاه جدید و تعمیر و تغییر جهت 3 چاه دیگر، به علاوه تهیه 2 دستگاه حفاری خشکی، مهندسی، طراحی چاه، مدیریت، پشتیبانی و ساخت چاه
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی EPD تکمیل
2 طرح حفاری قم شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
(SQ10 & 11)
3 طرح حفاری ماله کوه شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه (MLK4)
4 طرح حفاری کنگان شرکت ملی حفاری تامین دو دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
(KNG 30&31)
5 طرح حفاری دالان شرکت ملی حفاری تامین دو دستگاه حفاری خشکی تکمیل
دو حلقه چاه
DL 7 & 12))
6 طرح حفاری دانان شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well No.7)
7 طرح تابناک شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
8 طرح پایدار شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well NO. 11)
9 طرح چشمه خوش شرکت ملی حفاری تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
یک حلقه چاه
(Well NO. 12)
10
پروژه قشم
شرکت نفت فلات قاره تامین یک دستگاه حفاری خشکی تکمیل
11 طرح بند کرخه
حفر دو حلقه چاه جدید
تعمیر و تکمیل یک چاه موجود
تامین یک دکل خشکی
شرکت مهندسی و توسعه نفت EPD در دست انجام
12 توسعه میدان‌های مرکزی ایران شرکت نفت مناطق مرکزی تامین 4 دکل حفاری و خدمات مربوطه در دست انجام
13 توسعه میدان آذر شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر EPD در دست انجام